CZECH MASTERS 2022

Aplikace Radio Czech Masters

Zpracování osobních údajů

1. Subjekt zpracovávající Vaše osobní údaje
Společnost RELMOST, a.s., IČO: 27942171, se sídlem Vrchlabí, Lánovská 1690, PSČ 543 01 (dále jen „správce“ nebo „společnost RELMOST“) je oprávněna ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to udělením informovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země.
 
2. Podmínky udělení souhlasu
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněna udělit pouze fyzická osoba starší 18 let. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou společností RELMOST zpracovávány dle těchto podmínek.
 
3. Osobní údaje zpracovávané výlučně pro marketingové účely
Mezi osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho informovaného souhlasu, patří: jméno a příjmení a kontaktní údaje: e-mailová adresa, tel. číslo a adresa bydliště.
 
4. Zdroj osobních údajů
Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, získáváme přímo od Vás.
 
5. Účely zpracování osobních údajů při udělení Vašeho informovaného souhlasu
Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem zasílání nabídky produktů a služeb správce. Tato činnost zahrnuje: marketingové zpracování, zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích, aktivitách, službách a výrobcích a profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Správce Vás tímto rovněž informuje, že je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to z důvodů oprávněného zájmu správce, přičemž pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu se Váš souhlas nepožaduje. Přímým marketingem se rozumí zasílání obchodních sdělení, které přímo souvisí se službou nebo zbožím, které bylo správcem již poskytnuto při plnění smlouvy (či objednávky) v rámci které došlo k získání Vašich osobních údajů.
 
6. Zpracování osobních údajů
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá automatizovaně. Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely. 
Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů.
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Proti takovému rozhodnutí máte právo podat námitky na adrese baborova@relmost.cz.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.
 
7. Doba uchovávání osobních údajů
Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.
 
8. Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat
Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: baborova@relmost.cz. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.
 
9. Vaše další práva při zpracování osobních údajů
Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice.
V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:
Adresa: RELMOST, a.s., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4 - Krč 
Email: baborova@relmost.cz